Reisevilkår

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Ostravels reisevilkår bygger på Alminnelige vilkår for Pakkereiser, som er utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 25.8.1995, § 2-1, med senere endringer. Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser (”Pakkereise-loven”) og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven, (”Forskriftene”) og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Videre er vilkårene justert i.h.t. EU’s forordning om flypassasjerers rettigheter. Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker. De reisevilkår som angis med kursiv skrift er individuelle vilkår for Ostravel og kompletterer Alminnelige vilkår for pakkereiser Innhold: 1. Avtalens inngåelse og betalingsvilkår 2. Hva som omfattes av avtalen 3. Reisens pris 4. Særlige forhold knyttet til avtalen 5. Kundens rett til å avbestille eller å overdra reisen 6. Ostravels rett til å kansellere eller endre reisen uten erstatningsplikt 7. Partenes plikter 8. Om mangler 9. Tvistebehandling 10. Ikrafttredelse 1. AVTALENS INNGÅELSE OG BETALINGSVILKÅR Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling. Dersom kunden skal ha opplysninger om pass/visumforhold iht art. 4.2., er avtalen ikke bindende for ham før disse opplysningene er gitt. Ostravel kan kreve innbetaling av depositum ved bestilling eller før en avtalefestet forfallsdato. Depositumet skal betales på den måte som avtales og innen den frist som er satt. Er det avtalefestede beløpet ikke kommet på Ostravels konto 2 dager etter forfall, kan Ostravel heve avtalen med mindre kunden kan dokumentere at betaling er skjedd innen forfall. Restbeløpet skal forfalle ikke tidligere enn 35 dager før avreise. Dersom Ostravel har betalingsforpliktelser overfor underleverandører som forfaller tidligere enn 35 dager før avreise, kan restbeløpet forfalle tidligere. Ostravel skal kunne dokumentere en slik forpliktelse. Det må gis klare og tydelige opplysninger før bestilling om tidspunktet restbeløpet forfaller på. Dersom slik informasjon  ikke gis på en klar og tydelig måte ved bestilling, er kunden likevel ikke forpliktet av Ostravels avvikende betalingsfrister. Betaling skal da ikke forfalle tidligere enn 35 dager. Depositumet betales innen 6 dager. Restbeløpet forfaller 35 dager før avreise. 2. HVA SOM OMFATTES AV AVTALEN Avtalen omfatter pakkereisen slik den fremgår av bestilling og bekreftelse og reisebevis eller lignende dokument, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i pakkereisen i følge avtale mellom partene. For øvrig omfatter avtalen også Ostravels eventuelle individuelle betingelser. Videre er opplysninger Ostravel har gitt på sine nettsider, i kataloger, brosjyrer e.l. en del av avtalen med mindre de må antas å være uten betydning for kundens kjøp av den aktuelle pakkereise. Opplysningene regnes heller ikke som en del av avtalen dersom de er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen. Ostravel skal i sin informasjon gjøre oppmerksom på muligheten for at opplysningene kan bli endret før avtale inngås. Tilslutningsreise eller spesielle landarrangementer (utflukter, kurs etc) inngår kun i pakkereisen dersom disse er solgt eller markedsført til en samlet pris, eller tilrettelagt på en måte som oppfordrer til å selges sammen med pakkereisen. Ut og hjemreise må foretas i overensstemmelse med billetten. Dersom kunden ikke sjekker inn og ikke er med flyet fra Norge, mister han retten til hjemreisen så sant ikke annet er avtalt og skriftlig bekreftet av Ostravel. Ubenyttet del av reisen refunderes ikke, og hele reisen anses som avbestilt. 3. REISENS PRIS 3.1. Prisen Den oppgitte pris for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/ eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Videre skal prisen inkludere eventuelle tillegg for de særønsker kunden måtte ha knyttet til sin bestilling eller andre ytelser Ostravel har samtykket lagt inn i pakkereisen. Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner, skal tydelig fremgå i Ostravels prisoversikt / prisspesifikasjon. Prisen for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise eller landarrangementer som ikke er en del av pakkereisen. Ostravel kan i sine individuelle betingelser fastsette at den avtalte pakkereisepris kan justeres opp eller ned ved endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser og/eller de aktuelle valutaer. Beregningsmåten for slike endringer må fremgå av betingelsene, Ostravel må i tilfelle også i betingelsene gi kunden tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom omstendighetene Ostravel forbeholder seg rett til å justere prisen opp etter, utvikler seg i kundens favør, jfr Pakkereiselovens § 4-5. Varselet om prisøkning må være meddelt kunden senest den 20. dagen før avreise for at krav om prisøkning skal være gyldig. Kunden kan på sin side ikke påberope seg prisjustering i sin favør grunnet omstendigheter som inntrer senere enn 20 dager før avreise. En prisøkning på mer enn 10% av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg. I varselet om prisøkning etter ovenstående bestemmelser, skal Ostravel sette en rimelig frist for kundens rett til å heve kjøpet uten kostnader for seg. Fristen kan ikke settes til kortere enn tre virkedager. Ostravel tar forbehold om å endre priser og ytelser etc. som er beskrevet i dette program, eller kunngjort på annen måte. Prisendringer kan skje dersom det i tiden mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i transportomkostninger, herunder brennstoffpriser, skatter, avgifter eller gebyrer knyttet til bruk av lufthavner, veier, havner eller endrede valutakurser. Den reisende har tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom omstendighetene Ostravel forbeholder seg rett til å justere opp etter, utvikler seg i den reisendes favør, jfr. Pakkereiselovens § 4-5. 3.2. Depositumets størrelse Depositumet skal ikke overstige kr 2.000 per reise/person. Alternativt kan arrangøren beregne depositum som en prosent av reisens totale pris. I tilfelle skal depositumet ikke overstige 10% av denne. Unntatt fra disse grensene er reiser der Ostravel kan dokumentere at bestillingen medfører spesielle økonomiske forpliktelser før reisen starter, f.eks. pakkereiser knyttet til rutefly med tilhørende betalingsforpliktelser for Ostravel, hoteller med krav til ikke refunderbar forskuddsbetaling eller spesielle landarrangement (utflukter, kurs etc.) som er en del av pakken, men hvor Ostravel ikke har krav på refusjon ved avbestilling av landarrangementet. I slike tilfelle kan depositumet økes med dette dokumenterte beløpet. Ostravels  depositum er  2.000,-  pr. person. 4. SÆRLIGE FORHOLD KNYTTET TIL AVTALEN 4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring Ostravel eller formidler skal tilby kunden en egen avbestillingsbeskyttelse eller en avbestillingsforsikring fra et forsikringsselskap, sammen med selve pakkereisen, som sikrer kunden rett til å kreve seg løst fra kontrakten ved plutselig og alvorlig sykdom hos seg selv eller noen i hans nærmeste familie, eller noen han reiser sammen med, eller andre uventede og alvorlige hendelser, se nærmere bestemmelser om dette i pkt 5.3. Videre skal kunden opplyses om hans adgang til å tegne reiseforsikring hos formidler eller arrangør, evt. hos et forsikringsselskap, dvs forsikring for tap/skade på reisegods etc og for dekning av lege utgifter og evt hjemsendelse ved ulykke/sykdom. Kunden skal opplyses om nødvendigheten av å medbringe Europeisk Helsetrygdekort (Tidl. Trygdekontorets skjema E111) dersom slik reiseforsikring ikke tegnes. Dersom avtalen om kjøp inngås kort tid før avreise, skal informasjonen etter foregående ledd gis i den utstrekning det er praktisk mulig. Er avbestillingsretten en integrert del av Ostravels standard betingelser, plikter han å gjøre kunden tydelig oppmerksom på dette. 4.2. Innreisebestemmelser Ostravel/formidler skal før avtalen inngås, jfr pkt 1. 2.ledd, underrette kunden om at Ostravel/formidleren har plikt til å opplyse hvilke visumkrav det/de ønskede reisemål har for borgere fra EU/EØS-landene, og at kunden må gi Ostravel/formidleren de nødvendige opplysninger om sine egne og/eller medreisendes pass forhold så snart som mulig, slik at opplysningene kan gis før avtalen er bindende, jfr pkt 1. Den som foretar en bestilling for andre plikter således å gi korrekte og utfyllende informasjoner om sine medreisende. Dette budskapet skal inntas på bestillings- bekreftelsen på en klar og iøynefallende måte. Gis konkrete opplysninger om innreisebestemmelser for den valgte reise av praktiske grunner først sammen med reisebekreftelsen eller senere, kan kunden heve avtalen og kreve det innbetalte depositum refundert i sin helhet dersom de aktuelle bestemmelser skaper problemer for hans reise. Reisende med utenlandsk pass fra land utenfor EU/EØS-området, skal gis anvisning om hvor man kan innhente de nødvendige opplysninger dersom arrangør/formidler ikke selv er i stand til å innhente slike. Den reisende plikter å gi korrekte informasjoner iht de krav de enkelte lands myndigheter måtte sette som betingelse for innreise. Dersom myndighetene i innreiselandet presenterer nye krav til personlige opplysninger ved innreise eller andre formkrav etter at reisedokumentene er utstedt, skal reisearrangør/formidler gi kunden beskjed om dette i den utstrekning det er mulig. 4.3. Helseopplysninger Kunden skal før avtalen inngås, informeres om eventuelle helsemessige formaliteter i forbindelse med reisen og oppholdet. 4.4. Informasjon vedrørende transport Reisearrangøren plikter å opplyse hvilke flyselskap som utfører de forskjellige transport-delene av reisen. Ved endring av flyselskap etter reisen er kjøpt, skal melding gis så snart som praktisk mulig og senest ved innsjekking/ombordstigning. Ved pakkereiser som benytter rutefly, skal Ostravel gi melding om skifte av ruteflyselskap der dette er mulig. 4.5. Andre forhold Avtalen skal bekrefte at Ostravel har stillet lovpliktig garanti til Reisegarantifondet, samt gi opplysninger om hvordan fondet kan kontaktes: Ostravel har stillet lovpliktig garanti til Reisegarantifondet. Reisegarantifondet Boks 227 sentrum 4001 Stavanger e-post: firmapost@rgf.no Videre skal avtalen angi at reisebyrået hvor pakkereisen eventuelt er kjøpt, hefter overfor kunden for krav han kan rette mot Ostravel. Unntatt er krav som kan kreves dekket av Reisegarantifondet. Hvis pakkereisen er kjøpt hos et reisebyrå, hefter reisebyrået for eventuelle krav kunden har overfor arrangøren. Dette gjelder ikke krav som dekkes av Reisegarantifondet. 18 års grense for kunder som reiser alene. Kunder som ikke har fylt 18 år ved utreisedato og som ønsker å reise uten foreldre, foresatte eller andre personer over 18 år til ett av Ostravels reisemål plikter å opplyse om dette ved bestilling og innhente skriftlig bekreftelse av foreldre eller foresatte. Skriftlig bekreftelse skal sendes til Ostravel i god tid før avreise. Bekreftelse skal også medbringes til avreiseflyplass i Norge og forevises ved innsjekking. Ostravel påtar seg ikke ansvar for kunder som ikke overholder informasjonsplikten og som ikke kan forevise gyldig bekreftelse fra foreldre eller foresatte. Kortgebyr Ved betaling med kort tilkommer et gebyr på kr 50,-. Kontraktsvilkår for flyreiser Våre flyreiser er underlagt gjeldende lovgivning for internasjonal luftfartstransport, hvor Luftfartsloven, Montrealkonvensjonene og Warszawakonvensjonene nevnes spesielt. Arrangørens ansvar under transporten er i.h.t. Pakkereiseloven begrenset til hva gjeldende luftfartslovgivning måtte pålegge flyselskapet av ansvar. Personopplysninger (POL) Ostravel fører register over de personopplysninger du har gitt i henhold til personopplysningsloven (POL). Opplysningene benyttes til å kunne fullføre våre forpliktelser overfor deg. Nødvendige opplysninger oversendes våre samarbeidspartnere som flyselskap, hotell og busselskaper. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med reisen via e-post, telefon, sms og postutsendelser. Når du har reist med oss, lagres personopplysningene i et kunderegister som kan benyttes til markedsføringsformål eller i markedsundersøkelser. Dersom du sier ja til tilbud m.m., tillater du at Ostravel sender tilbud, informasjon, nyhetsbrev, markedsundersøkelser osv. via e-post, telefon, sms og post. Du kan når som helst takke nei til dette. Ostravel  er ansvarlig for personopplysningene. Den som ønsker informasjon om hvilke opplysninger som er registrert kan søke skriftlig om dette. 5. KUNDENS RETT TIL Å AVBESTILLE ELLER Å OVERDRA REISEN 5.1. Avbestilling ved force majeure Kunden har rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert de innbetalte beløp for pakkereisen, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14. dagene før pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at forholdene også vil gjøre seg gjeldene når pakkereisen etter avtalen skal ta til. Retten til avbestilling skal også gjelde dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for kunden. Krav om refusjon av ytelser som ikke er en del av pakke- reisen må, dersom betaling for slike ytelser allerede er videre-formidlet fra Ostravel til den aktuelle tjenesteleverandøren, rettes til den aktuelle tjenesteleverandøren på avtalerettslig grunnlag. Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen. 5.2. Avbestilling mot vederlag Kunden har rett til å avbestille reisen mot å betale et rimelig administrasjonsgebyr som ikke skal overstige kr 500 frem til det er 42 dager igjen til avreisedøgnet starter. For reiser av spesielt kort varighet (mindre enn 5 døgn) hvor det kun er mulig å bestille senere enn 42 dager før avreise, eller lang varighet (over 42 døgn) kan Ostravel likevel i sine betingelser sette annen frist. Når reisens særegne og dokumenterbare karakter gjør det rimelig, kan Ostravel sette avvikende betingelser også fra nedenstående refusjonsregler. Disse må i tilfelle være spesielt tydelige og lett forståelige. Avbestiller kunden etter at fristen er utløpt, skal disse regler gjelde: * Avbestilling mellom fristen for avbestilling mot gebyr (som hovedregel 42 dager før avreisedøgnet starter) og til det er 30 dager igjen til avreisedøgnet starter: Refusjon av det innbetalte beløp minus administrasjonsgebyr 4000.-. * Avbestilling etter det er mindre enn 15 dager til avreisedøgnet starter eller utelatt fremmøte ved avgang: Ingen refusjon ut over offentlige avgifter som ikke påløper. Flyselskapene kan i noen tilfeller beregne et gebyr for slik refusjon. Dersom arrangøren krever tilbake skattene og avgiftene på vegne av kunden, kan det i tillegg beregnes et rimelig gebyr for dette. Gebyret skal ikke overstige de faktiske kostandene arrangøren har i den forbindelse. De samlede gebyrene skal uansett ikke overstige gebyret for navneendring i billetten. Ved avbestilling tidligere enn 42 dager før avreisedøgnet starter refunderes det innbetalte beløp minus et gebyr på 500,- pr person og eventuell avbestillingsforsikring. (1.000,- og eventuell avbestillingsforsikring når reisens varighet overstiger 42 dager). Ved avbestilling fra 42 til 30 dager før avreisedøgnet starter refunderes det innbetalte beløp minus administrasjonsgebyr og eventuell avbestillingsbeskyttelse. Ved avbestilling etter at det er mindre enn 15 dager før avreisedøgnet starter eller ved utelatt fremmøte ved avgang gis ingen refusjon ut over offentlige avgifter som ikke påløper. Når reisens særegne og dokumenterbare karakter gjør det rimelig, eksempelvis der arrangørens rett til refusjon fra sine underleverandører er begrenset, kan Ostravel sette avvikende betingelser fra ovenstående refusjonsregler. Kundens avbestillingsrett kan uansett ikke begrenses i større grad enn arrangørens rett ovenfor sine underleverandører. De individuelle refusjonsreglene må være lett forståelige og må gis på en klar og tydelig måte før bestilling. Dersom slik informasjon ikke gis på en klar og tydelig måte ved bestilling og arrangøren ikke kan sannsynliggjøre at slik informasjon er gitt før bestilling, er kunden likevel ikke forpliktet av arrangørens avvikende regler. Avbestilling følger da de ovenstående refusjonsreglene. Dersom kundens bestilling omfatter flere, og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen av reisefølget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling, skal Ostravel refundere den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og kreve inn eventuell merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de gjenværende deltagerne. Reiser med rutefly: Ruteflyselskapene kan pålegge reisearrangøren å utstede flybilletter i god tid før avreise. Når en flybillett er utstedt har reisearrangøren en økonomisk forpliktelse overfor flyselskapet. Dersom den reisende avbestiller reisen etter at flybilletten er utstedt, må Os Travel belaste den reisende med et gebyr tilsvarende prisen på flybilletten. Gebyret varierer avhengig av billettype og opplyses på forespørsel. Spesielle avbestillingsregler for hotell og cruise: Enkelte hotell og cruise har spesielle avbestillings- og endringsregler knyttet til bestemte rompriser eller i forbindelse med spesielle perioder av året. Dersom den reisende avbestiller hotellet og/eller cruiset og Os Travel ved det tidspunktet har en økonomisk forpliktelse overfor hotellet og/eller rederiet, må Os Travel belaste den reisende med et gebyr tilsvarende prisen på hotellet eller cruiset. Gebyrets størrelse opplyses på forespørsel. Billettservice: Ved formidling av billetter til teater, musikaler, fotball, utflukter og transport som ikke arrangeres av Os Travel, og disse ikke blir benyttet for eksempel pga. endring eller avbestilling av reisen, refunderes normalt ikke billettkostnaden Dersom to personer deler innkvartering, vil det tilkomme enkeltromstillegg for gjenværende part dersom den ene parten avbestiller sin reise. Dersom en kunde avbryter pakkereisen på eget initiativ, har han ikke rett på refusjon av ubenyttet del av reisen, og reisen kan ei heller gjenopptas uten skriftlig avtale. 5.3. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse – frivillig avbestillingsbeskyttelse. Har kunden akseptert avbestillingsbeskyttelse/forsikring, eller er tilsvarende regler gjort til en del av Ostravels standard betingelser, har kunden rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt. Han plikter å underrette Ostravel om avbestillingen så snart som mulig etter at han er kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestillingen etter dette punkt. Ved bruk av legeerklæring som dokumentasjon for plutselig og alvorlig sykdom, bør denne utferdiges på det skjema bransjeorganisasjonen og Den Norske Lægeforening har utarbeidet, dersom kunden har fått utlevert slikt skjema av Ostravel. Avbestillingsbeskyttelsen skal minst gi rett til avbestilling dersom kunden selv, ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken, blir rammet av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død. Det samme gjelder hvis slike omstendigheter rammer en som han reiser sammen med, og det ville være urimelig å kreve at kunden da gjennomfører reisen uten at vedkommende er med. Likestilt med plutselig og alvorlig sykdom er plutselige og alvorlige hendelser som rammer kunden eller hans reisefølge, jfr foranstående, og som medfører at det ikke er rimelig å kreve at kunden gjennomfører reisen. Slike hendelser kan være brann- eller vannskade på faste eiendom, e.l. Retten etter foregående punkter forutsetter at den reisende selv ikke kjente til, eller burde kjenne til, de omstendigheter som fører til at reisen ikke kan benyttes, eller at han selv ikke har ansvaret for slike omstendigheter. Kunden plikter å gi formidler eller arrangør beskjed om avbestilling så snart som mulig etter at han er kjent med de forhold som berettiger avbestillingen etter dette punkt, samt å fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon for sykdommen fra lege, eller den hindrende omstendighet f.eks. ved attest fra politimyndighet eller forsikringsselskap. Har kunden akseptert Ostravels egen avbestillingsbeskyttelse, skal Ostravel ved avbestilling i.h.t. ovenstående bestemmelser, refundere det innbetalte beløp (med fradrag av prisen for avbestillingsbeskyttelsen) uten ugrunnet opphold så snart nødvendig dokumentasjon er fremskaffet av kunden, eventuelt etter fradrag av et administrasjonsgebyr som ikke må overstige kr 300-. Forutsetningen er også at gebyret fremgår av arrangørens individuelle betingelser eller forsikringsdokumentet. Dokumentasjon vedrørende avbestillingsårsaken må fremlegges senest 1 måned etter at avbestillingen ble foretatt. Ved avbestilling etter denne bestemmelsen har den reisende krav på tilbakebetaling av det innbetalte beløp med fradrag av avbestillingsbeskyttelsen, og administrasjonsgebyr på kr 300 pr. person. Ved flere personer på samme bestilling, vil tilbakebetalingen skje til hoved reisende. Hvis bestillingen omfatter flere reisende, og den samlede pris reflekterer rabatt eller avslag basert på det totale deltagerantallet, vil en avbestilling for en eller flere i følget kunne medføre at betingelsene for den avtalte pris ikke lenger er til stede. Dette skal ikke påføre de gjenværende deltagere en prisøkning, men dekkes av avbestillingsbeskyttelsen. Ostravel har rett til å overføre de reisende til en annen innkvartering som passer bedre til den gjenværende gruppens størrelse og som ellers tilsvarer det opprinnelig bestilte husvære. Retten til slik flytting er betinget av at flyttingen ikke reduserer innholdet i den valgte pakkereise, eller gjør at de gitte opplysninger om pakkereisen eller avtalte tilleggsytelser ikke lenger kan oppfylles. Ostravels avbestillingsbeskyttelse for reiser med varighet 1-27 dager er kr 250,- pr. person for voksne og kr 125,- for barn. For reiser med varighet 28 dager eller mer er beløpet 500,- pr. person for voksne og 250,- for barn. 5.4. Overdragelse av pakkereisen Kunden har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i pakkereisen. Forutsetningen er at Ostravel eller formidleren gis melding om dette innen rimelig tid før pakkereisen starter, og at Ostravel og/eller underleverandører han benytter, ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse. Rutefly tilhører bl.a. denne kategori underleverandører. Der ruteflyselskapet aksepterer navneendringer, kommer selskapets vilkår for dette i tillegg til reglene i Alminnelige vilkår for pakkereiser. Ostravel kan i tilfelle overdragelse beregne seg et rimelig navneendringsgebyr som ikke må overstige kr 300,-. Den opprinnelige kunde og den nye reisende hefter solidarisk for både slikt gebyr og eventuelle restbeløp for reisen. Ostravels opplysningsplikt etter pakkereiseloven og disse vilkår, ansees normalt oppfylt overfor den nye kunde i den utstrekning opplysningsplikten er oppfylt overfor den som overdrar reisen. Dersom det er behov for å gi ytterligere informasjon, og dette er praktisk mulig, vil Ostravel likevel ha plikt til å gi de nødvendige opplysninger til den som reisen er overdratt til. Ostravel har ikke noe ansvar dersom den som får reisen overdratt til seg, ikke tilfredsstiller de krav innreiselandet setter. 5.5. Endring av bestillingen Den reisende kan forandre reisedag, reisemål, hotell o.l. mot et administrasjonsgebyr som ikke må overstige kr 300,- pr person p.r. endring, dersom Ostravel har mulighet til å etterkomme de nye ønsker. Overstiger Ostravels kostnader ved endringen gebyrets størrelse, kan endringen regnes som en avbestilling. Ostravel må da opplyse kunden om at reglene om avbestilling mot vederlag i pkt. 5.2. vil gjelde. Ostravels administrasjonsgebyr er kr 300,- pr. person. Endringer kan foretas inntil 42 dager før avreise. 6. OSTRAVELS RETT TIL Å KANSELLERE ELLER ENDRE REISEN UTEN ERSTATNINGSPLIKT 6.1. For få tilmeldte Ostravel kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser eller beleggsandel han i sine individuelle betingelser har satt som vilkår for å avvikle reisen. Fristen må ikke settes kortere enn 30 dager før avreisedøgnet starter. For reiser av spesielt kort eller lang varighet, eller av spesiell karakter, kan likevel andre frister settes, jfr pkt. 5.2.. Frister som avviker fra normalfristen på 30 dager skal være blitt fremhevet spesielt tydelig i avtalevilkårene for å kunne påberopes av Ostravel. Skriftlig varsel om slik kansellering må være kommet frem til kunden senest ved fristens utløp. Ostravel plikter å gi kunden beskjed om kansellering etter dette punkt så snart som mulig. Ved kansellering etter dette punkt skal alle av kundens innbetalte beløp refunderes så snart som mulig. Ostravels kanselleringsregler: De minimumsantall som gjelder for Ostravels  reiser er følgende Rundreiser: 20 reisende. Mat- og vinreiser: 10 reisende. Ostravel har rett til å avlyse en reise hvis ikke samtlige ovenfor angitte minimumskrav er oppfylt. Avlysning må i så fall skje senest 30 dager før avreise. 6.2. Hindring utenfor Ostravels kontroll Ostravel kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom han kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor hans kontroll og som han med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som verken Ostravel selv eller noen han er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte. Kanselleres en reise før den starter pga hindringer utenfor Ostravels kontroll, plikter han å refundere kunden alle innbetalte beløp umiddelbart. Alternativt har kunden rett til å delta i en annen pakkereise dersom Ostravel kan tilby dette. Er reisen dyrere enn den opprinnelige, skal kunden betale differansen. Er den billigere, kan kunden kreve differansen tilbakebetalt. Etter de samme vilkår som nevnt i 1. ledd, vil ikke Ostravel ha erstatningsansvar dersom pakkereisen blir mangelfull eller må avbrytes som følge av at slike hindringer inntrer etter at pakkereisen er påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at Ostravel eller kunden avbryter den pga slike forhold, vil kunden likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag. Ostravel plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuell risiko eller ulemper for kunden. Må reisen avbrytes, plikter Ostravel å frakte kunden tilbake til det avtalte hjemkomststed uten kostnader og med minst mulig ulempe for kunden. Tidspunktet for hjemsendelse vil være avhengig av en vurdering av de faktiske forhold på stedet, herunder den reelle risiko og/eller de reelle ulempene et fortsatt opphold representerer. Norske og lokale myndigheters uttalelser skal vektlegges ved denne vurderingen. Dersom Ostravel unnlater hjemsendelse eller utsetter denne unødvendig og kunden må besørge hjemreisen selv, er Ostravel ansvarlig for eventuelle merutgifter kunden pådrar seg som en følge av dette. 6.3. Ostravels rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse Ostravel kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for kunden etter avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å endre spesielt angitte ytelser/spesifikasjoner, og dette uttrykkelig fremgår av den enkelte avtale, dvs reisebevis eller annet avtaledokument. Ostravel plikter å underrette kunden skriftlig så snart som mulig dersom han ønsker å endre betingelser eller innhold etter dette punkt. Ostravel skal samtidig opplyse kunden om hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har kunden ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter kunden å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid. Ostravel tar forbehold om programendringer. Vesentlige endringer som skjer etter at du har bestilt din reise vil bli meddelt skriftlig eller pr. telefon så snart vi er kjent med det. Informasjon om flytider, flyselskap og flytype i programmet er foreløpige. Endelig informasjon fremgår av billetten, men kan endres etter at billetten er utstedt. 7. PARTENES PLIKTER 7.1. Ostravels/formidlerens plikter Ostravel skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jfr. pkt 2. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal Ostravel i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Reisearrangøren/formidleren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår, eller bør forstå, har betydning for den reisende. Han må i denne sammenheng stille kunden de spørsmålene som er nødvendige for å oppfylle opplysningsplikten. Påpeker den reisende mangler ved reisen, plikter Ostravel å gjøre det som innen rimelighetens grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig. 7.2 Kundens plikter Kunden plikter å sette seg inn i disse alminnelige vilkår eller de betingelser Ostravel har publisert på sine nettsider, i sin katalog eller på annen måte. a) Betaling: Kunden plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir Ostravel rett til å annullere bestillingen. b) Informasjoner: Kunden plikter å gi formidler eller arrangør de relevante informasjoner som han forstår eller bør forstå har vesentlig betydning for gjennomføringen av pakkereisen. Den som bestiller for medreisende, plikter å gi korrekte og relevante opplysninger også i forhold til disse. Ostravel er ikke ansvarlig for problemer som oppstår som følge av at personalia eller spesielle behov for medreisende ikke er gitt på en korrekt måte. Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i pakkereisen, kan følge det reglement Ostravel har satt, og at den aktuelle pakkereise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre. c) Reklamasjoner: Den reisende plikter å gi Ostravel beskjed innen rimelig tid dersom han oppdager en mangel som vil gi ham rettigheter etter punktene 8 a) – d). Oppdages mangelen etter at pakkereisen har tatt til, må kunden så vidt mulig reklamere på stedet. Uansett må klage være fremsatt til arrangør eller reisebyrå hvor reisen er kjøpt, senest 4 uker etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen. d) Dokumenter etc: Kunden plikter å kontrollere at billetter og reisedokumenter er i samsvar med bestillingen og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet. Den reisende plikter å ta med gyldig pass, eventuelle visa/helseattester, billetter, referansenummer og andre dokumenter som måtte være nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise, og han plikter  selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige. Ostravel har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er medbragt. e) Hensyn til medreisende etc: Kunden plikter videre å rette seg etter Ostravels egne bestemmelser slik de er presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre delleverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Kunden skal videre rette seg etter de anvisninger Ostravel gir om fremmøte tid, fremmøtested etc under reisen, samt de pålegg fraktfører eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen. Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for Ostravel. Ostravel har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt. f) Hjemreise etc: Den reisende plikter å overholde Ostravels eventuelle bestemmelser om bekreftelse av returbilletter på rutefly. Gjøres ikke dette, kan de reserverte seter ikke påregnes benyttet. Videre plikter den reisende selv å holde seg orientert om eventuelle endringer i avreisetiden, ved å ta kontakt med reisearrangøren eller reisearrangørens representant dersom den  reisende har fjernet seg fra reiseselskapet eller på annen måte gjort seg/vært utilgjengelig de siste 24 timer før oppsatt avreise. Den reisende plikter ellers å følge Ostravels oppfordringer til å lese Ostravels e-post, SMS-meldinger, oppslag, besøke informasjons skranke eller resepsjon så lenge dette ikke medfører unødig bry eller ulempe for den reisende. g) Konsekvenser av mislighold: Grovt brudd på disse bestemmelser etter at forholdet er påtalt, gir Ostravel rett til å nekte vedkommende reisende videre deltagelse på reisen. Ostravel har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir benyttet. Kunden kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres Ostravel ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser. Kunden er ansvarlig for ødeleggelser og tap etc etter vanlige erstatningsrettslige regler. Med hjemmel i pakkereiselovens § 9-1 krever vi av våre kunder at de oppfører seg på en måte som ikke påfører våre ansatte eller våre øvrige kunder uakseptable belastninger eller risiko. For å beskytte våre ansatte og kunder, vil vi derfor kansellere bestillinger fra kunder som ved tidligere reiser med oss beviselig har opptrådt voldelig eller utvist annen, uakseptabel adferd, eller ikke vært i stand til å ta vare på seg selv eller personer de hadde ansvar for. Ved slik kansellering vil alle innbetalte beløp bli refundert i sin helhet. Vi påtar oss ikke noe erstatningsansvar ved slike kanselleringer. Kunder som under oppholdet utviser slik adferd som omtalt over, og som ikke endrer adferden etter skriftlig varsel fra våre reiseledere eller den som har fullmakt til det, vil risikere å få sitt ferieopphold tvangsavbrutt av oss og å bli holdt erstatningsansvarlig for utgifter og/eller tap vi blir påført. 8. OM MANGLER 8.1. Mangler før avreise Kunden kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler. Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og endringen er til vesentlig ulempe for kunden. Prisforhøyelse på mer enn 10% skal alltid ansees som vesentlig ulempe. Kunden skal i tilfelle gi Ostravel beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med mindre særlige grunner tilsier det, bør slik melding være gitt senest innen en uke etter melding om endringen ble mottatt, eller så snart som mulig dersom melding mottas kort tid før avreise. Kunden har da rett til full refusjon av samtlige innbetalte beløp samt eventuell erstatning etter reglene i Pakkereiselovens § 5-3. Alternativt har han rett til å delta i en annen pakkereise dersom Ostravel eller formidleren kan tilby dette. Er erstatningsreisen dyrere, skal kunden betale denne prisdifferansen etter fradrag av eventuelle erstatningskrav kunden har rett til etter Pakkereiselovens § 5-3. Er reisen billigere, skal Ostravel tilbakeføre til kunden differansen mellom den opprinnelige reisens pris og erstatningsreisens pris, eventuelt tillagt slik erstatning som nevnt i foregående setning. Kan Ostravel ikke tilby en slik erstatningsreise, kan kunden selv kjøpe en reise som tilsvarer den opprinnelige innenfor rimelighetens grenser, og holde Ostravel ansvarlig for eventuelle merkostnader ved dette kjøpet etter de vanlige, erstatningsrettslige regler. Er et slikt dekningskjøp vesentlig dyrere enn prisen for den opprinnelige reisen, kan erstatning normalt ikke påregnes. Dersom kunden, til tross for sin rett til å heve kjøpet som følge av mangler, ønsker å benytte seg av den avtalte reise, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag. Dersom mangelen er en prisøkning på mer enn 10%, er dog kundens valg å enten heve kjøpet, eller å delta på reisen til den nye prisen dersom annet ikke blir avtalt mellom partene. 8.2. Mangler etter avreise Pakkereisen er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke som mangel dersom de er av mindre betydning, eller er av det slag kunden må regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som Ostravel verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over. Kunden plikter å reklamere på mangler han oppdager så snart som mulig. Reklamasjon som fremmes senere enn fristene i disse vilkårs pkt 7.2. c) vil normalt bety at kundens eventuelle rettigheter bortfaller. Reklamasjonsberettigede mangler etter avreise gir kunden disse rettighetene: a) Avhjelp: Kunden kan kreve at Ostravel avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for ham. Avhjelpen må skje innen rimelig tid og uten uvesentlig ulempe for kunden. Avslår kunden retting som vil avhjelpe mangelen, eller unnlater han å reklamere til Ostravel eller Ostravels representant der dette er mulig, slik at retting kan skje, mister han retten til ytterligere krav. b) Prisavslag: Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag, eventuelt dekning av de rimelige utgifter kunden har hatt ved selv å utbedre mangelen når Ostravel ikke har vært i stand til dette. c) Heving: Har pakkereisen vesentlige mangler og formålet med pakkereisen av den grunn er vesentlig forfeilet, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake de beløp som er betalt i.h.t. avtalen. Hever kunden avtalen etter denne bestemmelse, har han krav på vederlagsfri transport tilbake til avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, dersom pakkereisen inneholder transportelement. Reglene i art 6.2., 3. ledd gjelder på samme måte. d) Erstatning: Er pakkereisen mangelfull og dette fører til at kunden lider tap, kan kunden kreve erstatning av Ostravel. Kunden kan, der han ikke har lidd noe tap, kreve en godtgjørelse dersom mangelen har påført kunden vesentlig ulempe. Ostravels erstatningsplikt etter det foranstående faller bort dersom Ostravel kan godtgjøre at mangelen skyldes forhold som ligger utenfor Ostravels kontroll, og som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden, og som verken han eller noen han er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. Ostravel plikter uansett å gi kunden nødvendig bistand så hurtig som mulig. Der mangler oppstår i forbindelse med transport, går erstatningsreglene i transportrettslig særlovgiving foran erstatningsbestemmelsene i Pakkereiseloven. Kunden kan velge om han vil kreve sitt tap erstattet hos Ostravel eller direkte fra transportøren. Uansett om Ostravel er erstatningspliktig i.h.t. det ovenstående, plikter den reisende å begrense tapet så godt han kan. Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes den reisendes egen forsømmelse eller forhold. e) Forholdet til EU-forordning 2004-261 (Forsinkelser, kanselleringer og overbookinger) Bestemmelsene finnes på denne adressen: https://lovdata.no/static/SF/pdf/32004r0261.pdf. Ved forsinkelser, kanselleringer og/eller overbooking gjelder de regler som følger av EU’s nevnte forordning, slik at Ostravel likestilles med flyselskapet der Ostravel bruker egne eller innleide fly til transporten. Ostravel er ansvarlig for at kunden får skriftlig informasjon om sine passasjerrettigheter der det oppstår situasjoner som utløser slike rettigheter. Der Ostravel benytter rutefly, påhviler informasjonsplikten ruteflyselskapet. De rettigheter EU-reglene gir passasjeren, gjelder da også primært i forhold til ruteflyselskapet. Der passasjeren får utbetalt kompensasjonsbeløp iht EU-reglene enten fra Ostravel eller utførende flyselskap, skal dette beløpet gå til fradrag i beregning av eventuell prisavslag/erstatning etter pakkereiseloven. Der EU-forordningen gir passasjeren rett til å heve transportavtalen, gjelder dette ikke for den øvrige delen av pakkereisen med mindre mangelen er av slik art at betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen er til stede, jfr art 8. Mindre forsinkelser gir vanligvis ikke rett til heving av kjøpet av pakkereisen. Om passasjeren velger å avbryte/heve kjøpet av reisen etter bestemmelsene i EU-forordningen, men betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen etter pakkereiseloven ikke er til stede, skal kunden kun ha refundert den delen av kjøpesummen som relaterer seg til transporten. Reisearrangøren plikter å gjøre kunden oppmerksom på at full refusjon av pakkereiseprisen da ikke vil skje. f) Følgende forhold ansees normalt ikke som mangel ved pakkereisen etter bestemmelsene i pkt 8: I. Avvik i fra det avtalte som er av mindre betydning for gjennomføringen av reisen eller som ikke har hatt betydning for valg av pakkereise. II. Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke er skapt av Ostravel, som f.eks. annen bygge standard på destinasjonen eller andre destinasjonsbetingede forhold, dersom forholdene kunden klager på, må ansees å være ”vanlige” på destinasjonen. III. Unormale vær- og andre naturgitte forhold Ostravel ikke hadde eller burde ha kjennskap til. IV. Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor Ostravels kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen. Skifte av bosted pga overbooking, skal ikke betraktes som ”påregnelige avvik”. V. Forsinkelser under transport eller endrede avgangstider/ankomsttider, når oppholdet på reisemålet ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5 døgn, eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer for reiser med varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endringen i avgangs/ankomsttider skyldes tiltak fra luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold Ostravel eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles de foran angitte frister. At forholdet ikke betegnes som mangel etter denne bestemmelse hindrer ikke at kunden skal ha den assistanse og den eventuelle kompensasjon kunden er berettiget til etter nevnte EU-forordninger. VI. Avvik fra det avtalte som skyldes kundens eget forhold. VII. Flere hoteller tilbyr trådløst internett og noen tilbyr også norske TV kanaler. Vi gjør oppmerksom på at hastigheten og signalstyrken varierer, og at internett til tider kan være ute av funksjon. Værforhold kan også påvirke signalstyrke for TV-kanalene, og disse forhold kan ikke Ostravel holdes ansvarlig for. 9. TVISTEBEHANDLING Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene blir enige, kan saken bringes inn for Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser eller annet tvisteløsningsorgan samt eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse. 10. IKRAFTTREDELSE Disse Alminnelige vilkår for Pakkereiser gjelder fra 1.1. 2015 og avløser fra samme dato tilsvarende vilkår fra 1.4.2007. FORBEHOLD Vi tar forbehold om korrekturfeil i denne publisering. Endringer i hotellfasiliteter og beskrivelser kan også forekomme gjennom sesongen. For alltid oppdatert informasjon, se www.ostravel.no.